BioInnovation Wales Logo

Prosiectau Ymchwil Seiliedig Ar Waith

Sut fyddaf i’n datblygu fy sgiliau a’m syniadau ymchwil?

Mae’r modiwl Dysgu o Bell Dulliau Ymchwil yn orfodol i fyfyrwyr sydd am gwblhau MSc, MRes neu Ddoethuriaeth Broffesiynol. Mae’r modiwl hwn yn cael ei gynnal dair gwaith y flwyddyn ac mae’n hanfodol i unrhyw un sy’n gwneud prosiect ymchwil seiliedig ar waith. Cewch gymryd y modiwl unrhyw bryd cyn i chi ddechrau eich ymchwil ond fel arfer dyma’r modiwl olaf a gymerir sy’n cael ei ddysgu drwy gwrs. Bydd gan y rhan fwyaf o fyfyrwyr eisoes syniad ynghylch yr ymchwil yr hoffent ei wneud cyn dechrau’r modiwl hwn.

Os ydych eisoes yn cael eich cyflogi mewn sector perthnasol, byddwch am wneud ymchwil sy’n cyd-fynd yn agos â’ch gwaith ac mae’n hollbwysig bod eich cyflogwr yn gefnogol i nodau’r ymchwil a hefyd i’r ymrwymiad amser y bydd eich ymchwil yn ei olygu. Er y bydd y pwyslais academaidd ar gwblhau darn estynedig o ymchwil, bydd ymgorffori’r ymchwil hwn yn eich gweithle’n cynnig cyfleoedd posib i arloesi yn eich gweithle. Rydym yn argymell eich bod yn trafod eich syniadau gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtor cyn gynted ag y gallwch.

Os nad ydych yn cael eich cyflogi mewn sector perthnasol, efallai y byddwch am gwblhau traethawd hir wrth ddesg neu wneud gwaith ymchwil yn un o’r Prifysgolion sy’n bartneriaid i ni. Gall Prifysgolion Aberystwyth ac Abertawe gymryd nifer cyfyngedig o fyfyrwyr i gwblhau prosiectau ymchwil perthnasol. Cysylltwch â thîm BioArloesi Cymru i gael gwybod mwy.

Faint o waith mae traethawd hir yn ei olygu?

Mae dwy ffordd o wneud traethawd hir ar y rhaglen hon:

  • Traethawd 60 credyd – dyma elfen ymchwil y radd Meistr (MSc). Fel arfer, bydd yn draethawd 12,000–15,000 o eiriau, a dim mwy nag 20,000 o eiriau. Dylai myfyrwyr rhan amser ddisgwyl cwblhau’r traethawd ymhen blwyddyn.
  • Traethawd 120 credyd – yn tuag 20,000 o eiriau, bydd yn cyfrif am gyfran helaeth o’r radd Meistr Ymchwil (MRes) a dyma elfen ‘traethawd ymchwil byr’ y Ddoethuriaeth Broffesiynol. Rhagwelwn y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr rhan amser yn cymryd dwy flynedd i gwblhau eu traethawd hir MRes.

Pa fath o weithgareddau fyddaf i’n eu gwneud yn y prosiect ymchwil?

Mae’r ddau fath o draethawd hir yn seiliedig ar y cynnig ymchwil a ddatblygwyd yn y modiwl Dulliau Ymchwil. Cewch gymorth academaidd strwythuredig er mwyn i chi allu gwneud ymchwil cymhwysol yn y gwaith. Dyma fydd y cerrig milltir ar gyfer y ddau fath o draethawd hir:

  • Datblygu eich cynnig ymchwil ymhellach
  • Datblygu eich adolygiad o lenyddiaeth yn ddyfnach
  • Gwneud eich gwaith ymchwil yn fedrus ac yn effeithlon
  • Gwerthuso eich canlyniadau gan ddefnyddio dadansoddiadau ystadegol priodol
  • Cyflwyno a thrafod eich canfyddiadau
  • Llunio adroddiad dysgedig ar yr ymchwiliad ar ffurf traethawd hir yn unol â chanllawiau’r Brifysgol

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf