BioInnovation Wales Logo
Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (AAR)

Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (AAR)

Dyddiad rhyddhau: Bob mis Mai


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Dysgu am y datblygiadau diweddaraf ym maes amaethyddiaeth mewn amgylchedd a reolir (CEA) a sut i ddatblygu systemau tyfu dan reolaeth

Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir yn ddull o gynhyrchu bwyd gyda chymorth technoleg, sy’n galluogi tyfwyr/cynhyrchwyr bwyd a busnesau technoleg amaeth i sicrhau’r amodau tyfu gorau posib a’r defnydd gorau o adnoddau. Mae gan amaethyddiaeth mewn amgylchedd a reolir y potensial i gryfhau busnesau a helpu i ddiogelu cyflenwadau bwyd yn wyneb ffactorau megis y newid yn yr hinsawdd ac argaeledd tir.

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i’r datblygiadau diweddaraf yn y maes amaethyddol hwn sy’n datblygu’n gyflym, gan amlygu manteision amrywiol fathau o amgylchedd a reolir a’u potensial i ddarparu gwell cynnyrch a diogelu cyflenwadau bwyd.

Cynnwys

Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad a fydd yn canolbwyntio ar y canlynol:

Rhestr o'r Unedau

Cyflwyniad

Y rhesymau dros Amaethyddiaeth mewn Amgylcheddau a Reolir a’r manteision posibl

Technolegau

Cyflwyniad cyffredinol i’r technolegau a rhestr o’r termau a ddefnyddir yn y maes

Bioleg Planhigion ac AAR

Bioleg folecwlar (Prosesau biocemegol -- molecwlar a chellol);

Ffisioleg (Swyddogaethau biolegol);

Planhigion a straen

Rheoli straen amgylcheddol a’r goblygiadau i faeth dynol

Ymarfer Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir

Prosesau/arferion garddwriaethol / agronomig a gymhwysir i systemau Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir

Bioddiogelwch

Plâu, pathogenau, afiechydon a dulliau rheoli mewn systemau Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir

Cyfleoedd Busnes

Amrywio cnydau ar ffermydd, tyfu trefol a systemau hybrid

Datrysiadau’r economi cylchol

Cyd-leoli â’r diwydiant er mwyn defnyddio adnoddau ac ynni yn effeithiol, e.e. gwres, maetholion

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Sarah Watson-Jones
Dr William Stiles
Dr Peter Wootton-Beard

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf