BioInnovation Wales Logo
Asesiad Cylch Bywyd a Thu Hwnt

Asesiad Cylch Bywyd a Thu Hwnt

Dyddiad rhyddhau: Bob mis Mai


Achrediad Proffesiynol: IEMA (as part of MSc)


Sefydliad Arweiniol: IBERS, Prifysgol Aberystwyth


Gwerthuso effeithiau amgylcheddol: a yw eich asesiadau’n cwrdd a’r gofynnion?

Defnyddir Asesiadau Cylch Bywyd yn eang i fesur a chadarnhau effeithiau amgylcheddol sy’n gysylltiedig â datblygu cynnyrch bio-seiliedig. Mae cyfyngiadau’r Asesiad Cylch Bywyd yn golygu nad yw o reidrwydd yn adlewyrchu cylch bywyd gwirioneddol cynnyrch, ac mae dulliau newydd megis CVORR (Complex Value Optimisation for Resource Recovery) yn cael eu datblygu fel bod modd llunio darlun mwy cyflawn. Nod y modiwl hwn yw darparu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl am Asesiadau Cylch Bywyd a chyflwyno’r CVORR a Datganiadau Amgylcheddol ynglŷn â Chynnyrch i weithwyr proffesiynol sy’n gyfrifol am asesu cynaliadwyedd cynnyrch neu wastraff bio-seiliedig.

Cynnwys

Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad a fydd yn canolbwyntio ar y canlynol:

Rhestr o'r Unedau

Cyflwyniad

i ehangder a chwmpas Asesiadau Cylch Bywyd

Y Gylched Garbon Fyd-eang

Elfennau allweddol y gylched garbon fyd-eang a’r fflycsau nwyon tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â chynnyrch bio-seiliedig

Cydrannau’r Asesiad Cylch Bywyd

Pwysigrwydd dewis porthiant priodol, y broses drosi, trafnidiaeth a’r defnydd o ynni, a dewisiadau gwaredu diwedd oes, gan ganolbwyntio ar fflycsau CH4 ac N2O yn ogystal â CO2 ynghyd â metrigau economaidd, cymdeithasol a thechnegol.

Protocolau’r Asesiad Cylch Bywyd

Bydd y modiwl hefyd yn edrych ar yr amrywiaeth o brotocolau rhyngwladol ar gyfer cynnal Asesiadau Cylch Bywyd yn ogystal â’r her o bennu ffactorau allyriadau priodol.

Llywio polisïau

Sut y gall Asesiadau Cylch Bywyd lywio polisïau

Datganiadau Amgylcheddol am Gynnyrch

Cipolwg ar ddefnyddio a datblygu Datganiadau Amgylcheddol am Gynnyrch

CVORR

Damcaniaeth a fframwaith CVORR

Gwasanaethau Ecosystem Allweddol eraill

Asesu ffactorau eraill sy’n effeithio ar eco-wasanaethau e.e. rheoleiddio llygryddion dŵr ac aer; effeithiau newid defnydd tir

Astudiaethau achos

Amrywiaeth o astudiaethau achos am gynnyrch, gan gynnwys biodanwyddau a bioblastigau.

Life Cycle Sustainability Assessment

Integrating the quantification of Environmental, Social and Economic impacts of production – where are we up to and where is LCA heading?

Tiwtoriaid

Enw Tiwtoriaid
Dr Stephen Chapman

Testimonials

Neil Bowden

An excellent module. It was clear that Richard Kipling had put a huge amount of work into the materials, this is to be commended. Great layout of materials. I chose this module as I thought that the subject was very relevant. The module was exactly what I wanted, and I really enjoyed learning about LCA.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf