BioInnovation Wales Logo

Opsiynau Astudio

Sut mae’r hyfforddiant yn cael ei gyflwyno?

Bwriedir i’r rhaglen hon, sy’n cael ei darparu ar-lein i raddau helaeth, eich galluogi i astudio heb orfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith. Er hynny, mae ein modiwlau cyfunol yn darparu elfennau gweithdy byr ar gyfer rhai o’r elfennau mwy ymarferol. Os ydych yn bwriadu gweithio tuag at radd Meistr lawn byddwch hefyd yn cwblhau prosiect ymchwil.

Pa fodiwlau ddylwn i eu cymryd?

Cewch ddechrau â pha bynnag fodiwl sy’n apelio fwyaf atoch a chymryd cynifer neu gyn lleied o fodiwlau ag y mynnwch, naill ai ar ffurf Datblygu Proffesiynol Parhaus [link] neu i’w cronni tuag at ystod o gymwysterau uwchraddedig [link]. Byddwn yn ychwanegu modiwlau newydd bob 4 mis felly bydd digonedd o ddewis ar gael – ac os oes gennych unrhyw syniadau am gyrsiau yr hoffech i ni eu cynnig, rhowch wybod i ni.

Cyflwynir blociau o fodiwlau mewn rhaglen dreigl, gan ddechrau ym mis Ionawr, mis Mai a mis Medi. Mae’r blociau’n cael eu hailadrodd bob blwyddyn er mwyn i chi allu cymryd eich holl ddewis fodiwlau dros flynyddoedd eich astudiaethau: os na allwch gymryd modiwl mewn un flwyddyn cewch ei gymryd y flwyddyn wedyn.

Faint o waith fydd angen i mi ei wneud?

Bwriedir i’n modiwlau fod yn hyblyg er mwyn i chi allu astudio ochr yn ochr â’ch gwaith a’ch ymrwymiadau eraill. Dywed ein myfyrwyr eu bod yn treulio 10 i 15 awr yr wythnos yn astudio fesul modiwl.

Os oes gennych waith llawn amser rydym yn argymell yn gryf na ddylech gymryd mwy nag un modiwl ar yr un pryd, o leiaf hyd nes y byddwch wedi cwblhau un a chael gweld faint o waith mae’n ei olygu.

Sut fydd fy ngwaith yn cael ei asesu?

Does dim arholiadau. Mae pob modiwl yn cynnwys un aseiniad ymarfer a dau aseiniad a asesir. Mae’r rhain yn cynnwys tasgau megis: cwblhau adroddiad fel petai ar gyfer cyfnodolyn masnach, adolygu’r llenyddiaeth ddiweddaraf, dadansoddi data, traethodau, dylunio proses, storïau digidol neu gyflwyniadau ar-lein. Mae pob modiwl hefyd yn cynnal fforwm wythnosol a bydd gofyn i chi gyflwyno eich postiadau gorau yn y fforwm i’w hasesu.

Adnoddau i'w Lawrlwytho

Lawrlwythwch ein Llyfryn diweddaraf